Política de privacidade

Protección de datos de carácter persoal segundo a LOPD

  1. Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Nome: FUNDACIÓN EDUCATIVA  JESUITINAS – Colexio Maria Assumpta

CIF: R-2802437 J

Domicilio: Avda. Vizconde San Alberte 32 15200 Noia (A Coruña)

Tfno.: 981820500

E-mail: info@jesuitinasnoia.es

  1. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

No Colexio trataranse os seus datos para as seguintes finalidades:

– Cumprimento de obrigacións legais, contables, tributarias e administrativas.

– Información sobre servizos do colexio e ofertas dos mesmos.

  1. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

As bases legais para o tratamento e utilización dos seus datos persoais son as seguintes:

– Preparación de documentos, execución de acordos e pactos referentes a servizos do colexio, contratados ou en vías de contratación.

– O consentimento expresado polo cliente. Os datos que solicita o colexio son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios, polo que a negativa para comunicalos pode afectar o cumprimento das finalidades perseguidas.

– Interese lexítimo do colexio.

  1. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Por regra xeral, non cederemos os seus datos, salvo autorización expresa pola súa banda, obrigación legal ou cando se trate de persoas físicas e/ou xurídicas, públicas ou privadas, cuxa intervención sexa necesaria para a finalidade principal do tratamento.

  1. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

– Dereito a solicitar o acceso aos datos.

– Dereito de rectificación ou supresión.

– Dereito de oposición.

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.

– Dereito á  portabilidad dos datos, no seu caso.

– Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Poderán exercer os seus dereitos dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio do despacho indicado máis arriba, ou por correo electrónico, achegando copia do seu documento identificativo en ámbolos casos.

Informámoslle de que na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) dispón de modelos, formularios e demais información sobre os seus dereitos.

  1. De onde proveñen os seus datos persoais?

Os datos que tratamos no despacho foron proporcionados polo seu titular e obtidos coa súa autorización para a finalidade principal.

  1. Onde reclamar en caso de tratamento incorrecto dos datos?

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos, cuxos datos de contacto son:

Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17

Dirección Postal:  C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid

Sede electrónica:  https:// sedeagpd. gob.es/sede- electronica-web/

Páxina web: www.agpd.es

  1. Por canto tempo conservamos os seus datos?

Os datos manteranse mentres dure a relación contractual. Tras iso, o colexio conservará os datos persoais debidamente bloqueados para a súa posta ao dispor das Administracións Públicas competentes, Xuíces e Tribunais ou Ministerio Fiscal, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación contractual mantida.

Posteriormente, o colexio procederá a suprimir fisicamente os seus datos, unha vez transcorridos devanditos prazos.

  1. Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que o colexio adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal e como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe.

É importante que nos informe se houbera algunha modificación dos seus datos, para que podamos mantelos actualizados.

  1. Confidencialidade dos seus datos

O colexio infórmalle que os seus datos son considerados como información confidencial e, por tanto, están sometidos a unha dobre garantía:

– O deber de secreto de todo aquel que teña acceso ao mesmo, derivado da normativa de protección de datos.

– O secreto profesional de todo avogado, en virtude do artigo 32.1 do Real Decreto 658/2001, do 22 de xuño, polo que se aproba o Estatuto Xeral da Avogacía Española.